(Csak püspöki engedéllyel végezhető.)

A megáldandó oltári edények a királyi ajtó elé helyezett asztalkára tétetnek. A pap epitrakélionban és felonban előbb tömjénnel megfüstöli azokat, s azután kezdi:

 

 

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!
22. zsoltár

Az Úr igazgat engem és semmi híjával nem leszek. A legelés helyére fektetett engem, a megújulás vize mellett nevelt engem. Lelkemet megtérítette, az igazság ösvényein hordozott engem az ő nevéért. Mert ha a halál árnyéka közepett járok is, nem félek rosszaktól, mivel te velem vagy. A te vessződ és botod, azok ellen, kik engem szorongatnak. Megkented olajjal fejemet, és az én kedvetadó poharam, mely jeles! És a te irgalmasságod követ engem életem teljes napjaiban. Hogy az Úr házában lakjam hosszú ideig.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Alleluja, alleluja, alleluja! Dicsőség néked, Isten! (Háromszor)

Ima a diszkosz felett

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Mindenható Uralkodó Úristenünk, ki szolgádnak, Mózesnek, a megigazulás és a szolgálat törvényét adtad, mely szerint a te legszentebb neved dicsőségére emelt szentélyben, néked, mint igaz Istenünknek hozandó különféle áldozatokhoz arany és ezüst edények készítését és megszentelését elrendelted: te magad, emberszerető Urunk, legszentebb és elevenítő Lelked erejével és működésével áldd † meg és szenteld † meg ezt az áldozati tányérkát a mi nagy Istenünk, az Üdvözítő Jézus Krisztus legszentebb teste valódi, élő vérontásnélküli és okos áldozatának bemutatására, ki magát miérettünk és a mi üdvösségünkért a kereszt oltárán, néked, mint Atyjának és Istenének, kedves áldozatul felajánlotta. Mert téged illet ővele és legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt minden dicsőség, tisztelet és imádás, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.


Ima a kehely felett

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Mindenható Uralkodó Urunk, atyáink Istene, imádunk téged, segítségül hívunk téged és buzgón esedezünk hozzád: küldd le legszentebb, megszentelő és elevenítő Lelkedet e kehelyre (ha új takarók és kanálka is van hozzá, akkor mondd: s annak minden ékítményére) és áldd † meg, tisztítsd meg és szentel meg azt, mint megáldottad, megtisztítottad és megszentelted Melkizedek áldozópapod kelyhét és Krisztusod titkos vacsoráján a szent apostolok kelyhét; tedd azt méltóvá a te oltárodhoz, hogy abban egyszülött Fiad, a mi Úristenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus testének és vérének engesztelő s vérontásnélküli áldozata néked, mint Istennek és mennyei Atyának, bemutattathassák. Kivel együtt téged s legszentebb és elevenítő Lelkedet illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép: Néked, Uram.

Mindkét edény felett

(meghajtott fejjel mondandó)

Pap: Úristenünk, tekints méltatlan szolgád imádságára és küldd le áldásod bőségét ezekre az edényekre és a szentelt vízzel való meghintésben szenteld meg azokat a te Szentlelkeddel, hogy máltó helyül szolgáljanak Krisztus legszentebb testének és drága vérének befogadására. Mert te vagy a megszentelés forrása és téged illet egyszülött Fiaddal és legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt minden dicsőség, tisztelet és imádás, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Az edényeket szentelt vízzel meghintvén mondja:

Megszenteltetnek ezek az edények a Szentlélek malasztja és e szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.

Ha mindjárt nem misézik, napi elbocsátás.

Ima a csillag megáldására

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Jézus Krisztus Úristenünk, ki a Szűztől barlangban születtél és imádásodra csillag által vezérelted a napkeleti bölcseket, alázattal kérünk téged: küldd le mennyei áldásodat e csillagra, áldd † meg és szenteld meg azt, hogy méltó eszköze legyen szent titkaid szolgálatának és örök emlékére és dicsőítésére szolgáljon a Szűztől való istenemberi születésednek. Mert te vagy a mindeneket megszentelő és megáldó Krisztus Istenünk és téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Szentelt vízzel hintve mondja:

Megszenteltetik ez a csillag a Szentlélek malasztja és e szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.
Ima a kanálka megáldására

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Mindenható Úristenünk, ki hajdan a szeráf által fogóval vett és a próféta ajkait érintés útján megtisztító eleven szénnel a hívek részére, vétkeik szennyeinek megtisztítása végett Krisztusod kanállal nyújtandó szent teste és vére isteni titkainak erejét előre jelképezted: tekints kegyelmesen a mi imádságunkra és küldd le mennyei áldásodat e kanálkára, áldd † meg és szenteld † meg azt, hogy méltó eszközzé legyen Krisztusod szent testének és legdrágább vérének vételéhez és szétosztásához, összes híveid bűneinek bocsánatára. Mert te vagy a megszentelés forrása és minden jónak bőkezű osztogatója és neked, egyszülött Fiaddal és legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, dicsőítést, hálaadást és imádást küldünk fel, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Szentelt vízzel meghinti:

Megszenteltetik ez a kanál a Szentlélek malasztja és e szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.
Imák a szentségtartó kehely megáldására

Megfüstölés után:

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!
131. zsoltár

Emlékezzél meg, Uram, Dávidról, és minden tűréséről; * hogy megesküdött az Úrnak, * fogadalmat tett Jákob Istenének: * „Nem megyek be sátoros házamba, * s nem lépek föl az én nyoszolyámra, * nem engedek álmot a szememnek, * sem szempilláimnak szunnyadást, * és nyugodalmat halántékomnak, * amíg helyet nem találok az Úrnak, * hajlékot Jákob Istenének.” * Íme, hallottuk, hogy ott van Efratában, * megtaláltuk az erdők közti réten. * Lépjünk be az ő hajlékába, * boruljunk le ama helyen, hol az ő lábai állottak! * Kelj föl, Uram, a te nyughelyedre, * te és a te szentelésed szekrénye! * Papjaid öltözzenek igazságba, * és a te szenteid örvendezzenek! * Szolgádnak, Dávidnak kedvéért ne vesd el a te Fölkented arcát! * Igazat esküdött az Úr Dávidnak, és ezt nem másítja meg: * „Testedből származó ivadékot ültetek trónodra. * Ha megőrzik fiaid szövetségemet, * és bizonyságaimat, melyekre tanítom őket, * még fiaik is mindörökké ülnek majd trónodon”. * Mert az Úr Siont választotta, * magának választotta lakóhelyül: * „Ez az én nyugvóhelyem örökkön örökké, * itt fogok lakni, mert ezt választottam. * Özvegyeit áldva áldom, * szegényeit jóltartom kenyérrel, * papjait üdvösségbe öltöztetem, * és szentjei ujjongva fognak örvendezni. * Ott növesztek szarvat Dávidnak, * mécsest gyújtok az én Fölkentemnek. * Ellenségeit gyalázatba öltöztetem, * őrajta pedig kivirágzik az én szentségem.”

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Úristenünk, kinek királyi széke az ég s lábai zsámolya a föld, habár a te befogadásodra az egész teremtett világ elégtelen s dicsőséged nagyságának felfogására s méltóképpeni hirdetésére az angyali és emberi ész együttvéve is képtelen; mégis könyörületed, kegyességed és emberszeretetednél fogva megfoghatatlan módon a Szűznek méhében elhelyezkedni kegyeskedtél és mint igaz Isten emberré lettél, hogy az embereket sajátoddá tegyed, eledelül adván nekik a kenyér és bor látható színe alatt a te testedet és véredet. Mert te, mint Isten, jóllehet mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, mint Istenember azonban a mennyekben az Atyaisten jobbján ülsz, a földön pedig legszentebb tested és véred oltári szentségében jelen lenni méltóztatol. Azért mi mostan alázattal kérünk téged: tekints kegyesen a mi imádságainkra s dicsőséged emelése végett készített eme szentségtartó kehelyre és küldd le reá mennyei áldásodat, áldd † meg, tisztítsd meg és szenteld † meg azt, hogy méltó helye, új sírja és megőrzője legyen legszentebb tested és legdrágább véred szent és elevenítő titkainak. Mert te vagy a mi megszentelésünk és téged dicsőítünk, kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép: Néked, Uram.

Pap: Urunk Istenünk, ki kegyességed és emberszeretetednél fogva megígérted nekünk, hogy a világ végezetéig velünk leszesz, hallgasd meg imádságainkat, küldd le hozzánk Szentlelked malasztját és e szentelt vízzel való meghintés által áldd † meg, szenteld † meg ez oltári edényt, mely legdrágább tested és véred isteni titkainak megőrzésére készült. Mert te vagy a mindeneket megáldó és megszentelő Krisztus Istenünk és téged dicsőítünk, kezdetnélküli Atyáddal és legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Szentelt vízzel meghinti:

Megszenteltetik ez a szentségtartó kehely a Szentlélek malasztja és e szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ámen.