A kerületi esperes, vagy más püspöki megbízott a kinevezett paróchussal s a jelenlévő lelkészekkel együtt epitrakélionban

és felonban (esetleg teljes papi díszben) a templom ajtaja elé jön s a szokásos kezdettel megkezdi a szertartást.

 

 

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

50. zsoltár

Könyörülj rajtam Isten! a te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat. * Moss meg engem mindinkább gonoszságomból, és bűnömből tisztíts meg engem. * Mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem vagyon mindenkor. * Egyedül neked vétettem, és gonoszt előtted cselekedtem, hogy igaznak találtassál beszédeidben, és győzedelmes légy, midőn ítéltetel. * Mert íme vétekben fogantattam, és bűnökben fogant engem anyám. * Mert íme az igazságot szereted; a te bölcsességed titkos és elrejtett dolgait kinyilatkoztattad nekem. * Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok; moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek. * Add, hogy örömet és vigasságot halljak, és örvendezzenek megalázott csontjaim. * Fordítsd el orcádat bűneimről, és töröld el minden gonoszságomat. * Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten, és az igaz lelket újítsd meg belső részeimben. * Ne vess el engem színed elől, és Szentlelkedet ne vedd el tőlem. * Add vissza nekem üdvözítésed örömét, és uralkodó lélekkel erősíts meg engem. * Megtanítom utaidra a gonoszokat, és az istentelenek hozzád térnek. * Szabadíts meg engem a vérbűntől, Isten, üdvösségem Istene, és nyelvem magasztalni fogja a te igazságodat. * Uram! nyisd meg ajkaimat, és szám a te dicséretedet fogja hirdetni. * Mert ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna; de az égő áldozatokban nem gyönyörködöl. * Áldozat Istennek a kesergő lélek; a töredelmes és alázatos szívet, óh Isten, nem veted meg. * Cselekedjél kegyesen Uram, jó akaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. * Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égő áldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat.

 

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Az esperes vagy a püspöki biztos olvassa a következő imát:

Ima

 

Terjeszd ki, Uram, mennyei segítséget nyújtó jobbodat szolgádra, hogy teljes szívével keressen téged, és hogy mindent elnyerhessen, amit méltóan kér. Mert jóságos és emberszerető Isten vagy és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

 

Ezután átadja a templom kulcsait a kinevezett lelkésznek és mondja:

Vedd ezeket a kulcsokat az Úr nevében, hogy azokkal nyiss és zárj, amikor s akiknek szükséges.

 

A kínevezett lelkész átveszi a kulcsokat, kinyitja a templom ajtaját s az esperes bevezeti őt, miközben mondja:

Lépj be a felséges Isten hajlékába, ki téged kegyelmével szolgálatára hívott, hogy a reád bízott nyájjal az örök életre bejutni méltónak találtassál: a mi Urunk, Jézus Krisztus által, kit illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, az ő kezdetnélküli Atyjával, legszentebb, jóságas és elevenítő Lelkével együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

 

Ezután az ambonon az esperes bemutatja az új paróchust híveinek és fölolvastatja a kinevezési okmányt.

Következik az eskütétel; majd bemennek a szentélybe s az oltárhoz tépvén az esperes ezeket mondja az új lelkésznek:

Istenszerető N. püspökünk hatalmával és parancsára átadom neked ennek az egyháznak törvényes és tényleges birtoklását, ugyanennek kormányzójává teszlek téged lelki és anyagi dolgokban és reád bízom a hozzátartozó hívek gondozását, kiket köteles vagy úgy vezetni, hogy működésedről az ítélet napján számot adhass Istennek. És ezért megparancsolom, hogy ennek az egyháznak haszna s jövedelméből mindazt, ami téged megillet, neked pontosan kiszolgáltassák. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ámen.

 

Ezután az így bevezetett paróchus megcsókolja az oltárt, a kereszt jelével jelzi azt, a nép pedig az ünnep vagy a templom szentjének tropárját és kontákját énekli. Ez alatt az összes harangokkal harangoznak. A tropár után a Nagy Dicsőítést éneklik:

Pap: Dicsőség néked Isten, ki földerítetted nekünk a világosságot!

Nép: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, jóakarat az emberekben! Dicsérünk téged, áldunk téged, imádunk és dicsőítünk téged. Hálát adunk néked a te nagy dicsőségedért, Urunk, mennyei Királyunk! Mindenható Atyaisten, egyszülött Fiú, Úr Jézus Krisztus és Szentlélek Úristenünk! Isten Báránya, az Atyának Fia, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; ki elveszed a világ bűneit, fogadd el a mi imádságainkat; ki ülsz az Atyának jobbján, könyörülj rajtunk; mert egyedül te vagy szent, te egyedül Úr, Jézus Krisztus, az Atyaisten dicsőségére! Ámen!

Mindennap áldunk téged, és dicsérjük nevedet örökké és mindörökkön-örökké. Add Urunk, hogy e napon minden bűntől megőrizzük magunkat! Áldott vagy te, Urunk, atyáinknak Istene! Dicséretes és dicsőséges a te neved mindörökké. Ámen. Legyen Uram a te kegyelmed rajtunk, amint tebenned bíztunk! Áldott vagy te, Urunk, taníts meg minket a te igazságaidra! Áldott vagy te, Uralkodó, oktass bennünket a te igazságaidra! Áldott vagy te Szent, világosíts meg minket a te igazságaiddal!

Uram, menedékünk voltál nékünk nemzedékről nemzedékre.

Én mondám: Uram, irgalmazz nékem és gyógyítsd meg az én lelkemet, mert vétkeztem teellened!

Hozzád menekülék Uram, taníts meg engem, hogy a te akaratodat cselekedjem, mert te vagy az én Istenem, mert nálad van az életnek forrása, és a te világosságodban látjuk meg a világosságot. Nyújtsd kegyelmedet a téged ismerőknek!

Az esperes figyelmezteti a híveket, hogy lelkészüket, mint lelki atyjukat tiszteljék, neki szeretettel engedelmeskedjenek s vele szemben kötelességeiket készségesen teljesítsék.

Ezután az új paróchus megkezdi az ünnepélyes szentliturgiát és az evangélium után beszédet tart híveihez. Mise után következnek a szokásos éltetések.