A templomi képek megáldásának rendje – az istenszülő szűz képének megáldásaPap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

 

44. zsoltár

Az én szívem jó beszédet önt ki; a királynak ajánlom énekemet. Az én nyelvem az író tolla, ki gyorsan ír. Ékes alakú vagy az emberek fiai fölött, kedvesség van elöntve ajakidon; azért áldott meg téged az Isten mindörökké. Kösd fel oldaladra kardodat, leghatalmasabb! A te ékességeddel és szépségeddel indulj meg, járj szerencsésen és országolj a valóságért és szelídségért és igazságért; és jobbod csodálatosan elvezet téged. Nyilaid élesek, népek esnek el alattad, a király ellenségei szíveibe (hatnak). A te széked, Isten! mindörökkön örökké áll; igazság pálcája a te országod pálcája. Szereted az igazságot és gyűlölöd a gonoszságot; azért kent föl téged az Isten, a te Istened vigasság olajával társaid fölött. Mirha és áloé és kázia van ruházatodban az elefántcsont-házakból, melyekkel gyönyörködtettek téged a királyok leányai a te dicsőségedben. A királyné jobbod felöl áll aranyos ruházatban körülvétetve sokszínű ékességgel. Halljad, leányom! és lássad, és hajtsd ide füledet; és feledd el népedet és atyád házát. És a király megkívánja ékességedet; mert ő a te Urad Istened, és imádni fogják őt. És Tirus leányai, a község minden gazdagjai ajándékokkal könyörögni fognak színed előtt. A király leányának minden dicsősége belül vagyon, arannyal szegélyezett, sokszínű öltözetében. Utána szüzek vezettetnek a királyhoz, az ő társai hozzád vitatnak; bevitetnek vigassággal és örvendezéssel, behozatnak a király templomába. Atyáid helyett fiak születnek neked; fejedelmekké rendeled azokat az egész földön. Megemlékeznek a te nevedről minden nemzedékről nemzedékre; azért a népek dicsérni fognak téged örökké és mindörökkön örökké.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Alleluja, alleluja, alleluja! Dicsőség néked, Isten! (Háromszor)

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

 

Ima

Pap: Úristenünk, ki a veled együttesen öröklétű és egyvalóságú Fiadnak és Igédnek a szeplőtelen s mindenkor szűz Máriától való megtestesülését megengedted, s a boldogságos Szüzet Fiad legtisztább születése által Istenszülővé tévén, minden híved hatalmas és ernyedetlen pártfogójának, segítőjének és közbenjárójának nyilvánítottad: tekints kegyesen reánk, kik hozzád alázattal esedezünk, kik őt valóban Istenszülőnek nevezzük és hisszük, s őt a nálad való közbenjárásra bizalommal segítségül hívjuk, és az ő könyörgései által hallgasd meg a mi jelen kérelmeinket s imádságainkat és küldd le legszentebb Lelked malasztját e képre, melyet az ő tiszteletére és emlékére készítettünk és áldd † meg és szenteld † meg azt mennyei áldásoddal, hogy orvoslójává és a gyógyulás forrásává legyen a betegségeikben hozzá folyamodó és az ő nevéért tőled segedelmet kérő híveknek; és hogy mindazok, kik eme kép szemléleténél a legáldottabb Szüzet, a mi Urunknak Jézus Krisztusnak szülőanyját méltóan tisztelni és őt, mint a keresztény nép közbenjáróját, összes szükségeikben és aggodalmaikban a te megengesztelésed végett segítségül hívni fogják, tőled oltalmat, támogatást és gyors enyhülést nyerjenek. Bocsásd meg nekik Urunk az ő vétkeiket és engedd, hogy a tőled kért malasztot megnyervén és emberszeretetednél a kívánt könyörületet föltalálván boldogító országod részeseivé avattassanak. A tőle testileg született egyszülött Fiadnak, a megtestesült Isten és Üdvözítő Jézus Krisztusnak kegyelme által, kivel együtt Téged s a te legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkedet illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Szentelt vízzel meghinti a képet:

Megszenteltetik ez a kép a Szentlélek malasztja és e szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.

Tropár (1. hang)

A te oltalmad alá sietünk Istenszülő Szűz, meg ne vesd szükségünk idején könyörgésünket, hanem szabadíts meg minket minden veszedelemtől, mint egyedül áldott és szeplőtelen!

Üdvözlégy istenszülő Szűz, malaszttal teljes Mária, Úr vagyon teveled. Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek Gyümölcse; mert szülted nekünk Krisztust, az Üdvözítőt, a mi lelkünk szabadítóját.